ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายกวี ครองแก้ว
หน่วยงานสังกัด :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000707 ดนตรีเมียนมาร์ประกอบมวยคาดเชือก : กรณีศึกษาศึกษาวงซายวายวัดไทยวัฒนาราม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000661 การมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาการพัฒนาแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000106 รังสรรค์เพลงพื้นบ้านชุมชนนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรสู่สากล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000221 โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา สังคีตนิยม หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]