ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางปาณิสรา จรัสวิญญู
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000727 ปัจจัยสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000406 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000047 การจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชน ใน จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000093 การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000166 การจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคเกษตรกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000171 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรมืออาชีพในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000193 การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]