ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางณัฐรดา วงษ์นายะ
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000678 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000406 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000070 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานวิทยุชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000104 การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000168 แนวทางการพัฒนาสื่อท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000269 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านวังยาง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]