ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวภัทรวดี ไกรจันทร์
หน่วยงานสังกัด :สำนักงานอธิการบดี > กองกลาง > งานธุรการ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000626 แนวทางการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000603 เอกภาพของเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]