ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวรัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล
หน่วยงานสังกัด :คณะครุศาสตร์ > โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000772 การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000661 การมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาการพัฒนาแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000378 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริการส่วนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]