ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายประจักษ์ กึกก้อง
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000615 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000554 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการในการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดกำแพงพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000406 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000061 แนวทางพัฒนาการสื่อสารในองค์กรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000129 การศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]