ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางอนุธิดา เพชรพิมูล
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ > สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000703 การพัฒนาเครื่องคัดเม็ดพันธุ์ข้าวปลูก แบบอินเวอร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนบ้านศรีสกุณา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000688 ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่ชุมชนวิถีพอเพียงของชุมชนบ้านเด่นพระ ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000686 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย
R000000683 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000682 การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000526 การพัฒนาการคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis Thinking) ของนักศึกษาหมู่เรียน 5314201 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000471 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000373 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000148 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]