ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวชลชลิตา แตงนารา
หน่วยงานสังกัด :คณะครุศาสตร์ > โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000771 การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000674 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิคศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000673 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000672 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000661 การมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาการพัฒนาแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000625 การพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น วิชาภาษาไทยสำหรับครู และวิชาศาสนสุภาษิตสำหรับครู ของคณะครุศาสตร์ ฯ ผู้ร่วมวิจัย
R000000601 การพัฒนาชุดการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000470 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000372 การประเมิลความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลคลองแม่ลายอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร รองหัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]