ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นายธงชัย ช่อพฤกษา
หน่วยงานสังกัด :คณะครุศาสตร์ > สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000681 กลยุทธ์การตลาด สำหรับการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000675 แนวทางการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจกรรมพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000674 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา คณิคศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000673 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000672 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสื่อเนื้อหา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี 3 ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000661 การมีส่วนร่วมการบริหารการพัฒนาการพัฒนาแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000625 การพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น วิชาภาษาไทยสำหรับครู และวิชาศาสนสุภาษิตสำหรับครู ของคณะครุศาสตร์ ฯ ผู้ร่วมวิจัย
R000000369 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000228 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา การจัดการความรู้ หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000233 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]