ประเภทนักวิจัย :บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
ชื่อนักวิจัย :นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
หน่วยงานสังกัด :คณะวิทยาการจัดการ > สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 
 รายการข้อมูลโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 
รายการข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
    [ กลับไปก่อนหน้านี้ ]