สารสนเทศนักศึกษา
 
  << กลับไปหน้าสารสนเทศนักศึกษา  
  จำนวนนักศึกษาในแต่ละคณะ

 
คณะจำนวนนักศึกษา
  0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 743
คณะครุศาสตร์ 3,813
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,156
คณะวิทยาการจัดการ 1,564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 912
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรแม่สอด 1,007
รวม 10,195

Load My Chart
Save My Chart
Restore Defaults
As a Bitmap
As a Metafile
As Text (data only)
Y Axis
Grid
Interlaced
X Axis
Grid
Vertical Labels
Staggered
Show Labels
Options ...
100 %
150 %
200 %
400 %
Gallery
Color
Point Labels
Bring to Front
Send to Back
Properties...
Edit title
Text Color
Font ...
Text Color
Font ...
Edit title
Staggered
Vertical Labels
Grid
Interlaced
Properties...
Toolbar
Data Grid
Legend Box
Gallery
Color
Edit title
Point Labels
Font ...
Properties...
Font ...
Color
Show Text
Text Color
Font ...
Color
Left
Top
Right
Bottom
Font ...