ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาความต้องการด้านข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหารทุกระดับ 15/08/2559
รวมคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ MIS 01/08/2559
คู่มือการใช้งานระบบ MIS API 30/07/2559
แจ้งนักศึกษาและบุคลากร เข้าประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ รอบ 12 เดือน 16/07/2559
คู่มือการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของบุคลากร (สำหรับผู้ดูแลข้อมูลบุคลากรระดับคณะ) 18/02/2559
 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Copyright © 2012 - 2015 KPRU, All right reserved.