ภาพกิจกรรมทั้งหมด

                                                       ภาพกิจกรรมทั้งหมด 38 รายการ      
ชื่อเรื่อง :       ประชุมเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศการซ้อมรับปริญญาบัตร
รายละเอียด : ประชุมเตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศการซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
วันที่ :            29/9/2558 14:59:31
ชื่อเรื่อง :       โครงอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง "การใช้งาน Web Service เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยฯ"
รายละเอียด : ในระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
วันที่ :            22/9/2558 13:30:54
ชื่อเรื่อง :       โครงอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง "การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสถาปัตยกรรม .net"
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ :            22/9/2558 13:20:23
ชื่อเรื่อง :       ประชุมวางแผนการพัฒนาระบบ
รายละเอียด : วันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 14
วันที่ :            12/7/2558 13:43:24
ชื่อเรื่อง :       ลงพื้นที่สำรวจหมายเลขห้องและทำการติดป้ายหมายเลขห้องชั่วคราว
รายละเอียด : ลงพื้นที่สำรวจหมายเลขห้องและทำการติดป้ายหมายเลขห้องชั่วคราว ทั้งหมด 43 อาคาร
ก่อนนำป้ายจริงมาติดตั้ง เพื่อสำรวจจำนวนห้องให้ฝ่ายงานอาคารสถานที่จัดทำป้ายต่อไป
(ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2558 )

วันที่ :            10/2/2558 10:37:28
ชื่อเรื่อง :       ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำระบบบันทึกและรายงานด้านอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียด : เริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่ 25 พ.ย. 2557


วันที่ :            24/12/2557 17:23:10
ชื่อเรื่อง :       ลงพื้นที่ติดตามการนำเข้าข้อมูลทุกระบบงาน
รายละเอียด : วันที่ 13, 14, 17 และ 19 พฤศจิกายน 2557
วันที่ :            1/12/2557 15:01:20
ชื่อเรื่อง :       ลงพื้นที่ติดตามการนำเข้าข้อมูลระบบงานอาคารสถานที่หอพักและอาคารสร้างใหม่
รายละเอียด : วันที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.15 น.
วันที่ :            22/9/2557 10:57:49
ชื่อเรื่อง :       ประชุมติดตามระบบหอพักนักศึกษาและการนำเข้าข้อมูลระบบอาคารสถานที่ หอพัก ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา
รายละเอียด : วันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 16.40 น.
วันที่ :            22/9/2557 10:31:07
ชื่อเรื่อง :       ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพตามตัวชี้วัดที่ 7.3 ระดับหน่วยงาน
รายละเอียด : วันที่ 23 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชั้น 4 อาคาร 14
วันที่ :            31/7/2557 11:29:49
ชื่อเรื่อง :       ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล หน่วยงานต่างๆ
รายละเอียด : วันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 - 15.30 ทุกหน่วยงาน
วันที่ :            10/6/2557 10:11:02
ชื่อเรื่อง :       ประชุมสรุปผลการนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ประกอบการบริหารความเสี่ยงและงานประกันคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกอธิการบดี
วันที่ :            30/5/2557 17:17:00
ชื่อเรื่อง :       ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การประเมินการประกันคุณภาพ
รายละเอียด : วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
วันที่ :            28/4/2557 9:54:58
ชื่อเรื่อง :       ประชุมและวางแผน การพัฒนาระบบต่อสัญญา
รายละเอียด : วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14
วันที่ :            29/10/2556 14:24:16
ชื่อเรื่อง :       ส่งมอบระบบโครงการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและวิธีการใช้งาน
รายละเอียด : วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 11.50น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
วันที่ :            13/8/2556 15:13:22
ชื่อเรื่อง :       ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการนำเข้าข้อมูล ระบบงานบุคลากร
รายละเอียด : วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 - 16.00
วันที่ :            2/8/2556 10:55:37
ชื่อเรื่อง :       ประชุมติดตามผลการนำเข้าข้อมูล "ระบบงานอาคารสถานที่" ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง
รายละเอียด : วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.00 - 19.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร๋
วันที่ :            19/7/2556 9:55:12
ชื่อเรื่อง :       ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการนำเข้าข้อมูล ระบบงานวิจัย
รายละเอียด : วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
วันที่ :            19/7/2556 9:51:23
ชื่อเรื่อง :       อบรมการใช้งาน "ระบบบุคลากร" ให้กับบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียด : วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. - ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ :            5/7/2556 16:56:38
ชื่อเรื่อง :       ประชุมติดตามประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ MIS มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
รายละเอียด : วันที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
วันที่ :            5/7/2556 16:35:49
ชื่อเรื่อง :       ประชุมผ่าน Video Conference ร่วมกับ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เรื่อง ระบบงานบุคลากร และระบบงานประกันคุณภาพ
รายละเอียด : วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
วันที่ :            3/7/2556 15:50:40
ชื่อเรื่อง :       ประชุมติดตามประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ MIS คณะ ครุศาสตร์, เทคโนฯ, วิทยาศาสตร์ฯ
รายละเอียด : วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันที่ :            25/6/2556 9:59:37
ชื่อเรื่อง :       ประชุมติดตามประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ MIS คณะ มนุษย์ศาสตร์ฯ, วิทยาการจัดการ
รายละเอียด : วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันที่ :            25/6/2556 9:59:03
ชื่อเรื่อง :       ประชุมวางแผนตัวชี้วัดที่ 7.3 และวางแผนติดตามตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลในระบบ MIS
รายละเอียด : วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 14 เวลา 09.30 ถึง 12.00 น.
วันที่ :            17/6/2556 11:02:29
ชื่อเรื่อง :       ประชุมวางแผนตัวชี้วัดที่ 7.3 ของแต่แต่ละหน่วยงาน
รายละเอียด : วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เวลา 13.00 น.
วันที่ :            17/6/2556 11:01:22
ชื่อเรื่อง :       อบรมการใช้งาน "ระบบบุคลากร" ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รายละเอียด : วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.
วันที่ :            19/4/2556 10:45:35
ชื่อเรื่อง :       อบรมการใช้งาน "ระบบบุคลากร" ให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รายละเอียด : วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.
วันที่ :            19/4/2556 10:45:09
ชื่อเรื่อง :       ประชุมหารือร่วมกับธนาคารกรุงเทพ เรื่อง การพัฒนาระบบลงทะเบียนบัณทิตออนไลน์
รายละเอียด : วันที่ 13 มีนาคม 2556
วันที่ :            19/4/2556 9:24:21
ชื่อเรื่อง :       ประชุมตรวจรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)
รายละเอียด : 20 มีนาคม 2556
วันที่ :            25/3/2556 15:21:38
ชื่อเรื่อง :       นำเสนอรูปแบบและขั้นตอนการทำงานของระบบให้ "ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา" ได้รับทราบ
รายละเอียด : 15 มีนาคม 2556
วันที่ :            21/3/2556 11:25:53
ชื่อเรื่อง :       ประชุมและวางแผน การพัฒนาระบบลงทะเบียนบัณทิตออนไลน์
รายละเอียด : วันที่ 14 มีนาคม 2556
วันที่ :            21/3/2556 11:15:09
ชื่อเรื่อง :       ประชุมผ่าน Video Conference เรื่องกำหนดตรวจรับและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
รายละเอียด : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ :            15/2/2556 15:06:27
ชื่อเรื่อง :       ประชุมผ่าน Video Conference เรื่อง ระบบงานประกันคุณภาพ ร่วมกับทีมพัฒนาระบบMIS มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 - 14.30
วันที่ :            16/11/2555 15:15:00
ชื่อเรื่อง :       การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบและนักพัฒนาระบบ MIS ครั้งที่ 3
รายละเอียด : - เพื่อให้นักพัฒนาระบบสามารถพัฒนาต่อยอดระบบได้ในอนาคตได้และ ผู้ดูแลระบบสามารถดูแลระบบทุกระบบได้
ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ถึง 19 ตุลาคม 2555(รวมระยะเวลา 4 วัน)

วันที่ :            19/10/2555 16:25:10
ชื่อเรื่อง :       เก็บข้อมูลความต้องการระบบหอพักนักศึกษา
รายละเอียด : เก็บข้อมูลความต้องการจากผู้ใช้ระบบหอพักนักศึกษา วันที่ 9 ตุลาคม 2555
วันที่ :            16/10/2555 23:04:31
ชื่อเรื่อง :       การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบและนักพัฒนาระบบ MIS ครั้งที่ 2
รายละเอียด : - เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างระบบ กระบวนการทำงานของระบบ ความเกี่ยวข้องกันระหว่างระบบงานย่อย เทคนิค และ วิธีการที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบ
- เพื่อให้นักพัฒนาระบบสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบได้
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ถึง 31 สิงหาคม 2555 (รวมระยะเวลา 5 วัน)

วันที่ :            31/8/2555 22:56:59
ชื่อเรื่อง :       การพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบและนักพัฒนาระบบ MIS ครั้งที่ 1
รายละเอียด : - เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนาระบบ ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 10 กรกฏาคม 2555 ถึง 13 กรกฏาคม 2555 (รวมระยะเวลา 4 วัน)

วันที่ :            13/7/2555 23:08:49
ชื่อเรื่อง :       การอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555
รายละเอียด : ณ ห้องประชุม ชั้น8 ตึกศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำงแพงเพชร
วันที่ :            30/5/2555 16:15:31
หน้าแรก >>