แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอน
 
คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทการประเมิน
รอบการประเมิน * 
1. เพศ * 
2. สถานภาพ   * 
3. สังกัดหน่วยงาน
* 
4. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

* 

5. ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ

* 

 
 
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านการเรียนการสอน
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการ
    ระดับ 5 หมายถึง พอใจมาก
    ระดับ 4 หมายถึง พอใจ
    ระดับ 3 หมายถึง พอใจน้อย
    ระดับ 2 หมายถึง ไม่พอใจ
    ระดับ 1 หมายถึง ไม่พอใจมาก
 
ลำดับรายการพอใจมากพอใจพอใจน้อยไม่พอใจไม่พอใจมาก
1ระบบลงทะเบียนนักศึกษา ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
2ระบบวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
3ระบบภาวะการมีงานทำ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
4e-Learning ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
5ระบบตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
6ระบบค้นหาห้องเรียน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
7ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
8ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
9ระบบประเมินการสอน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
10การสอบวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ฯ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
11ข้อมูล สารสนเทศด้านการเรียนการสอนมีความถูกต้อง ครบถ้วน
12ระบบสารสนเทศใช้งานได้สะดวกและไม่ซับซ้อน แบ่งเมนูไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย
13มีระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอนเพียงพอต่อการใช้งานและตัดสินใจ
14มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
 
 
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน