แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ด้านการวิจัย
 
คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทการประเมิน
รอบการประเมิน * 
1. เพศ * 
2. สถานภาพ   * 
3. สังกัดหน่วยงาน
* 
4. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

* 

5. ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ

* 

 
 
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านการวิจัย
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการ
    ระดับ 5 หมายถึง พอใจมาก
    ระดับ 4 หมายถึง พอใจ
    ระดับ 3 หมายถึง พอใจน้อย
    ระดับ 2 หมายถึง ไม่พอใจ
    ระดับ 1 หมายถึง ไม่พอใจมาก
 
ลำดับรายการพอใจมากพอใจพอใจน้อยไม่พอใจไม่พอใจมาก
1ข้อมูล สารสนเทศด้านการวิจัยมีความถูกต้อง ครบถ้วน
2ระบบบริหารงานวิจัยใช้งานได้ดี สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
3ระบบติดตามประเมินผลงานวิจัยใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
4ระบบรายงานผลการวิจัยใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
5ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
6มีระบบสนับสนุนการจัดทำวิจัย เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ระบบอักขราวิสุทธิ์ (Plagiarism Detection Software) ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว
7มีระบบสารสนเทศด้านการวิจัยเพียงพอต่อการใช้งานและตัดสินใจ
8มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
 
 
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน