แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ด้านบริหารการจัดการ
 
คำชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทการประเมิน
รอบการประเมิน * 
1. เพศ * 
2. สถานภาพ   * 
3. สังกัดหน่วยงาน
* 
4. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล

* 

5. ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ

* 

 
 
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ด้านบริหารการจัดการ
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการ
    ระดับ 5 หมายถึง พอใจมาก
    ระดับ 4 หมายถึง พอใจ
    ระดับ 3 หมายถึง พอใจน้อย
    ระดับ 2 หมายถึง ไม่พอใจ
    ระดับ 1 หมายถึง ไม่พอใจมาก
 
ลำดับรายการพอใจมากพอใจพอใจน้อยไม่พอใจไม่พอใจมาก
1ปฏิทินกิจกรรมระดับ ม. และระดับหน่วยงาน ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
2ระบบการทำสัญญาจ้างใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
3ระบบสารสนเทศบุคลากร เช่น ประวัติบุคลากร เงินเดือน เครื่องราชฯ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
4ระบบสารสนเทศการลา การไปราชการ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
5ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
6ระบบสารสนเทศเทศการบริหารแผนกลยุทธ์ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
7ระบบรับสมัครนักศึกษา ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
8ระบบโครงการและงบประมาณ (GFMIS) ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
9ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารจัดการมีความถูกต้อง ครบถ้วน
10มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงสารสนเทศ
11สารสนเทศอาคารสถานที่ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วน
12มีการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และมีระดับความปลอดภัยด้านรหัสผ่านของผู้ใช้งานแต่ละระดับ
13มีระบบการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตัว
 
 
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน