กรอกเลขห้อง :
   
*หมายเหตุ รหัสห้องมี 5 หลัก ประกอบไปด้วย เลขอาคาร 2 หลัก ชั้น 1 หลัก ลำดับห้อง 2 หลัก
เช่น อาคาร 14 ชั้น 5 ห้อง 1 รหัสจะเป็น 14501 เป็นต้น