ค้นหาข้อมูลตามประเภทห้อง เพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดตารางเรียนตารางสอน
 
 
   
กลุ่มประเภทการใช้งาน
ประเภทการใช้งาน
ปริมาณความจุเวลาเรียน  คน
ปริมาณความจุเวลาสอบ  คน  
 
 
หมายเหตุ : ถ้าไม่ระบุจำนวนคน จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมด