ค้นหาบุคลากร


     
คณะ/หน่วยงาน
เลือกหน่วยงาน
ทั้งมหาวิทยาลัย
หน่วยงานที่เลือกคือ : คณะครุศาสตร์
   

ชื่อ - นามสกุล ชื่อ :    
นามสกุล :    

ตำแหน่ง

ประเภท

ความเชี่ยวชาญ

   
หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมด 

 

วิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (ชื่อ-นามสกุล และความเชี่ยวชาญ) หรือระบุตำแหน่ง หรือระบุภาควิชา/สังกัด หรือระบุประเภทบุคลากร
ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้

  • คณะ / หน่วยงาน : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ - สำนักงานเลขานุการ
  • ชื่อ-นามสกุล : เช่น เมืองมั่น , ไหมเมือง , Muangman , Maimuang
  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ประเภท : ข้าราชการ
  • ความเชี่ยวชาญ เช่น คอมพิวเตอร์ , แบบจำลอง , Computer , Modeling

    **หากค้นมากกว่า 1 คำ ต้องใช้คำเชื่อม และ / หรือ / ยกเว้น เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น
  • ชื่อ เมืองมั่น และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ภาควิชา/สังกัด ตำแน่ง  เช่น สำนักบริการคอมพิวเตอร์/สำนัำงานเลขานุการ และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป