กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
16/10/256616/10/2566ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเป็นผู้ประกอบการดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2555บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแพงThailand
ปริญญาตรี2545บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)การบัญชีบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล