กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวโอกามา จ่าแกะ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2562ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2549ศิลปศาสตรบัณฑิตการพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนราชภัฏนครสวรรค์Thailand
ปริญญาโท2546พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิตการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การศึกษาดูงานการจัดการขยะแบบครบวงจร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ กองพันทหรขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี -โครงกรจัดการขยะแบบครบวงจร การดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอย -การคัดแยกขยะ -การทำปุ๋ยชีวภาพ -การทำก๊าซชีวภาพ -การทำวัสดุรีไซเคิล -การปลูกผักสวนครัว -ผลสำเร็จ -ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ 1.งานวิจัยทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 2.การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนรายวิชาการเสริมสร้างองค์กรชุมชนแบบมีส่วนร่วมและรายวิชาทฤษฏีทางสังคมศาสตร์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม ภาค กศบป.ปี1 15/08/2556
การพัฒนาสังคม   - การจัดเรียงและการสอนรายวิชาความเป็นธรรมและสันติภาพ - แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น - การทำงานวิจัยทางสังคม - การทำงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นประชาธิปไตร  15/08/2556