กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สำหรับศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ CU-TEP และ TOEFL      
โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน AUNQA และ EDPEX สู่การปฏิบัติ      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร      
คณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555      
ประชุมเพื่อสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย      
ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560      
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการปี 2556      
คณะกรรมการจัดงาน "มุทิตาจิต" แด่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปี พ.ศ.2555      
ประชุมคณะกรรมการจัดปรับปรุงทำเนียบบุคลากร ประจำปี 2555      
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเสียในการสัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554       
เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายในหลวง      
ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มีเรื่องราชการจะแจ้ง      
คณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 9 "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยสู่อาเซียน"