กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายจิระ ประสพธรรม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ลาออก

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการตลาดมหาวิทยาลัยเกริกThailand
ปริญญาตรี2543ศิลปศาสตร์บัณฑิตศิลปศาสตร์บัณฑิต (การตลาด)MarketingมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นำนักศึกษาไปประกวดแผนธุรกิจ  การนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการแข่งแผนธุรกิจและแผนการตลาดประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 2 - 4 พ.ค. 2556 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เพชรบุรีนั้น ผลการแข่งขันมีทัมเข้ารอบตัดสันจำนวน 8 ทีม จากจำนวนทั้งหมด 18 ทีม โดยมีหัวข้อในการแข่งขัน คือ ผ้าไทยสำหรับวัยรุ่น โดยผลการแข่งขัน ตัวแทนจากสาขาวิชาการตลาด ม.ราชภัฎกำแพงเพชรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันในครั้งนี้คาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์เรื่อง - สามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริง - เป็นการสร้างสรรค์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไทย - เป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นในการดำเนินธุรกิจ - นักศึกได้มีส่วนร่วมในการเป็นทีม - นักศึกษาได้ทำทักษะการเขียนแผนธุรกิจ 15/08/2556