กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายชูเกียรติ เนื้อไม้
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2561ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การตลาดมหาวิทยาลัยศรีปทุมThailand
ปริญญาโท2551บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการตลาดมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2547ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม)เทคโนโลยีอุตสาหการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
Joomla Training for Beginner     19/08/2556