กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2542ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาตรี2526การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)ศิลปศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล