กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางพธูรำไพ ประภัสสร
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันสาขาวิชานิเทศศาสตร์ครบวาระ
25/03/256425/03/2564ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2557ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2542บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)การบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2539นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล