กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/10/256329/03/2564ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาการบัญชีครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  การบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมThailand
ปริญญาโท2551บัญชีมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบัญชีมหาวิทยาลัยพายัพThailand
ปริญญาตรี2546บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)การบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ทบทวนความรู้บัญชีสู่การค้าเสรีอาเซียน 1.หน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี 2.หน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้ทำบัญชี 3.บัญชีที่ต้องจัดทำมีอะไรบ้าง และจะต้องทำให้เสร็จภายในกี่วัน 4.เอกสารประกอบการลงบัญชี 5.ข้อความที่ต้องมีในเอกสารแต่ละประเภท 6.การเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร 7.บทลงโทษการไม่ปฏิบัติตาม พรบ. 2543 8.ผู้ทำบัญชีจะต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 9.ธุรกิจหรือกิจการจะต้องมาตรฐานการบัญชีใดระหว่าง PAEs กับ NPAEs 10.แนวการบังคับใช้มาตรฐานฉบับใหม่สำหรับธุรกิจ SMEs 11.มาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ 12.แนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับนักบัญชีในการก้าวสู่ AEC 13.คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพ - ได้ทบทวนความรู้ด้านการบัญชีที่ปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานแต่ละฉบับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ - สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสอน,สอดแทรก ในบทเรียนให้กับนักศึกษา 15/08/2556