กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2555ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
ปริญญาตรี2545วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิตสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่Thailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสังคมศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยมหิดลThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ประชุมวิชาการประจำปี 2556 เรื่อง"พรมแดนใหม่ของการบริหารการพัฒนา" ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย โดยการบูรราการศาสตร์ อาทิเช่น รัฐประศาสนศาสต์ เศรษฐศาสตร์,การจัดการสิ่งแวดล้อม สถิติประยุกต์ เพื่อสามารถรองรับการเปิดประเทศภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกโดยการเสนอให้เน้นในเรื่องของการลงทุนที่มีมูลค่าสูง 1.การนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเช่น วิชาแนวคิดอละทฤษฎีการพัฒนาสังคม เป็นต้น 2.การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานวิจัย 3.การนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตย 15/08/2556