กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางเพชรา บุดสีทา
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการสาขาวิชาการตลาดดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2555ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
ปริญญาโท2546การศึกษามหาบัณฑิตการศึกษามหาบัณฑิต (การวิจัยและการพัฒนาการศึกษา)การวิจัยและพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2526บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)การตลาดมหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย ในโครงการวิจัย นักวิจัย และผลงานจากโครงการวิจัย ของหนาวยงานวิจัยในประเทศไทยในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งหลักสำคัญของการเชื่อมโยงอยู่บนพื้นฐานของการไม่มีศูนย์ ไม่มีการรบกวนการดำเนินงานด้านฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเข้ามาเชื่อมโยง แต่ละหน่วยงานยังคงรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยของตนเอง และดูแลจัดทำให้ทันสมัยตามระบบของแต่ละหน่วยงาน แต่ต้องคำนึงถึงมาตรฐานสากลของการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล การเชื่อมโยงโดยใช้วิธรการแบบเปิด โดยเสนอให้ทุกฐานข้อมูลสามารถรองรับมาตรฐาน OAI-PMH อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เพื่อสามารถนำไปใช้ในการทำวิจัยต่อไป  
การประชุมวิชาการระดับชาติ  1.การประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ ชื่อ"วิทยการจัดการวิชาการ2013"วันศุกร์ที่11มกราคม2556 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 2.เพื่อสร้างเวลทีแลกแปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านทางวิจัยระหว่างคณาอาจารย์และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ การจัดประชุมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการคัดเลือก ให้นำเสนอผลงานวิจัยจำนวน8 เรื่องคือ 1.การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของผู้เรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ของ ผศ.ดร.บุดสีทา 2.วักยภาพและแนวทางทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนรวมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดพิจิตรของ อาตารน์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรได้ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ จำนวน8เรื่อง ได้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาค บรรยาย และภาคโปสเตอร์ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับอาจารย์และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณชน โดยทำให้ 1 ได้และเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางด้านวิจัย ระหว่าง คณาจารย์และนักศึกาาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิยาลัย ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และหรือ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 2.สร้างความเข้มแข็งเในการสร้างเครือข่ายร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยภัฏกลุ่มภาคเหนือ 15/08/2556
อบรม ณ สำนักงาน 1.การวิเคราห์ข้อมูลทางการวิจัยด้วยสถิติพรรณา 2.การวิเคราห์ข้อความแปรปวน 3.การคัดเลือกข้อมูลเพื่อนำมาใช้สถิติในการวิเคราห์ข้อมูลทางจิตใจ 4.การวิเคราห์ทางสถิติไคสแคว 5.การทดสอบความแปรปวน การนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปจัดการความรู้ให้กับอาจารย์และนักวิจัยในคณะวิทยาการเพื่อให้สามารถเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้