กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายจิรพงศ์ ยืนยง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2557ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)ศิลปกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2552ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อนวัตกรรม)การออกแบบสื่อนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล