กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2558ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาThailand
ปริญญาตรี2541ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์)การออกแบบนิเทศศิลป์สถาบันราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การใช้งานระบบสารสนเทศด้านบุคลากร      
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     15/08/2556