กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวศิริพร โสมคำภา
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/04/256401/04/2564ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2552บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน)บธ.ม.(การเงิน)การเงินมหาวิทยาลัยภาคกลางThailand
ปริญญาตรี2547บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)การเงินและการธนาคารมหาวิทยาลัยพายัพThailand
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นักศึกษาดูงาน ตามสืบสาร สืบศิลป์ ตามถิ่นรอยไทย