กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางขนิษฐา ศิริรัตน์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิตคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา มรภ. ภาคเหนือ "การบูรณาการมุ้งสู่งาน QA" 1.การสัมมนา:รับฟังการบรรยายจาก รศ. อุษณีย์คำประกอบในหัวข้อ - ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา -ปัจจัยมีผลต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งนี้เราทำงานประกันให้สำเร็จต้องมีการสร้างระบบทำแผนปฎิบัติโดยการประชุมสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่าย/ผู้รับผิดชอบงานประกันและควรมีการบูรณาการทำงานทุกฝ่าย นำความรู้เรื่องการบูรณาการงานQAเพื่อการปฎิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีไปปฎิบัติในการทำงานประกันที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีขึ้นโดยการวางแผนการทำงานประกันเพื่อให้งานประกันของคณะมีระบบการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยจะนำแนวปฎิบัติที่ดีในด้านการจัดทำฐานข้อมูล 15/08/2556