กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายอนุลักษณ์ อาสาสู้
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มวิชาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
01/04/256401/04/2564ประธานโปรแกรมวิชากลุ่มวิชาวิชาดนตรีครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2553ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา)ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา)ดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรThailand
ปริญญาตรี2543ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)ดนตรีศึกษาสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล