กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายชัชชัย พวกดี
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  กลุ่มวิชาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองอธิการบดี หรือชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่ารองอธิการบดีโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2547ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (มานุษยดุริยางควิทยา)ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตมานุษยดุริยางควิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรThailand
ปริญญาตรี2532การศึกษาบัณฑิตการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)ดุริยางคศาสตร์ไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล