กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาววนัสนันท์ นุชนารถ
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
03/11/256403/11/2564ประธานโปรแกรมวิชาโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2552ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)ทัศนศิลป์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
ปริญญาตรี2549ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (วิจิตรศิลป์)ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (วิจิตรศิลป์)วิจิตรศิลป์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยวิจิตรศิลป์ แห่งฮ่านอย ประเทศเวียวนาม ได้ร่วมกันเผยแพ่ร่ศิลปวัฒนธรรมกันประะเทศเวียดนามได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี ของคนเวียดนามและนำศิลปวัฒธรรมของคนไทยไปเผยแพร่ในต่างแดน นำสิ่งที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนแก่นังศึกษา และ มหาวิยาลัย 15/08/2556
นำส่งผลงานนักศึกษาเพื่อเสดงนิทรรศการ ศิลปะ ศิลปนิพนธ์