กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางปาณิสรา จรัสวิญญู
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
21/06/256721/06/2567ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2559บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)การบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาโท2544ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ธุรกิจอุตสาหกรรม)ธุรกิจอุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือThailand
ปริญญาตรี2536ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)การจัดการทั่วไปวิทยาลัยครูเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

รหัสโครงการชื่อโครงการวิจัยบทบาทหน้าที่
R000000727 ปัจจัยสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000406 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมวิจัย
R000000047 การจัดการความรู้วิสาหกิจชุมชน ใน จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000093 การจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000166 การจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคเกษตรกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000171 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรมืออาชีพในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย
R000000193 การจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการวิจัย

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
อบรมโครงการ Research Zone - การใช้สถิติขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูล Path Analysis , Factor Analysis Cluster Analysis , MANOVA , MANCOVA SEM - นำไปใช้ในการทำวิจัย และการเรียนการสอน และการวิเคราะห์ข้อมูล 15/08/2556
การอบรมเทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรม -อบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อพัมนายาวชนและองค์กร -นำไปใช้ในการอบรมและพัฒนา นศ. เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ -ฝึกทักษะให้ นศ. ได้มีการทำงานร้วมกันเป็นทีม 15/08/2556