กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางปรียานุช พรหมภาสิต
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองอธิการบดี หรือชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่ารองอธิการบดีโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2557ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาโท2545ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2542การศึกษาบัณฑิตการศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การวางแผนและการประเมินโครงการช่างมืออาชีพ