กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2563ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาThailand
ปริญญาตรี2554ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตร์นาฏศิลป์และการละครมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล