กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายสุชิน รอดกำเหนิด
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561คณบดีโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2562นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นThailand
ปริญญาโท2550นิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตรมหาบัณฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2545เนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตไทยนิติศาสตร์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาThailand
ปริญญาตรี2535นิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล