กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางอมรา ครองแก้ว
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2537บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบัญชีการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2523บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)การบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแพงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เข้าร่วมประชุมเรื่องอุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาการเรียนรู้      
อบรมบัญชีและภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(ปรับปรุง 2552) -มาตรา 65 ทวิ(5) เรื่องการคำนวณค่าสินทรัพย์หนี้สินที่มีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศให้่เป็นเงินตราไทย -การคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9 และคำสั่ง กรมสรรพกรที่ ป.132/2548 -การดำเนินอัตราแลกเปลี่ยน สัญยาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามคำสั่งสรรพากร ที่ ป.68/2541 -มาตรฐานรายงานทางการเงินเรื่อง การขายบัญชีลูกหนี้ การโอนสิทธิเรียกร้องหนี้ -นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิชาการบัญชีขั้นสูง ให้แก่นักศึกษา เรื่อง ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน -การซื้อขายเป้นเงินตราต่างประเทศ -การแปลงค่างบการเงินของงานในต่างประเทศ -การซื้อขายเงินตราล่วงหน้า 15/08/2556