กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางถมรัตน์ เงินทอง
ประเภทบุคลากร :  ลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง
สถานะ :  เกษียณ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2543บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2529บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)การตลาดมหาวิทยาลัยเกริกThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นิเทสนักศึกษา นิเทศนักศึกษาสถานประกอบการต่างๆ ได้พบผุ้ประกอบการทร่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกาาและผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการเป้นครั้งแรก เพื่อทำความเข้าใจด้านสหกิจศึกษา 15/08/2556