กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางณัฐรดา วงษ์นายะ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2555ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรThailand
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)MarketingมหาวิทยาลัยพายัพThailand
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)บริหารธุรกิจมหาวิทยาลับรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
จัดกิจกรรมโครงการผลิตสารคดี ชุดวิถีพื้อนบ้านวิถีชุมชน ลงพื้นที่ศึกษาวิถีพื้นบ้านวิถีชุมชนในเขตพื้นที่ อ.คลองขลุง ลงสัมภาษณ์ในประเด็นการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพรีต่างๆ ฝึกทัษะการสัมภาษณ์ 15/08/2556