กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวเพ็ญศรี ยวงแก้ว
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
22/06/256522/06/2565ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2555ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาManagementKamphaeng Phet Rajabhat UniversityThailand
ปริญญาโท2541บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้Thailand
ปริญญาตรี2535ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)Englishวิทยาลัยครูเชียงใหม่Thailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
ประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มงานพัฒนาการเรียนการสอนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง     15/08/2556
ประชุมวิชาการ internationalization of education reform and the TQF 1.แนวโน้มในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการปฎิรูปอุดมศึกษษในภูมิภาคต่างๆของโลกจากประสบการณ์ผู้ทรงคุณวุฒิของไทยและสหภาพยุโรป เกิดวิลัยทัศน์และมุมของใหม่ๆ ในการจัดการศึกษา 2.การใช้กรอบมาตรารฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบัณทิตที่มุ่งผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.การฝึกปฎิบัติวิธีการกำหนดเกณท์หรือตัวบ่งชี้การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 1.ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยงข้องเกิดวิฉัยทัคน์ และมุมมองใหม่ในการจัดการศึกษาระดับระดับอุดมศึกษา 2.การพัฒนาคุณภาพบัณทิตที่มุ่งเน้น Learning Outcomes อย่างมีประสิธิภาพ 3.การวัดและประเมินในชั้นเรียนในระดับอุดมศึกษา 15/08/2556
ระบบธนาคารหน่วยกิต 1.การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดำเนินการระบบธนาคารหน่อยกิตในระดับอุดุมศึกษา 2.ร่าง ประกาศ สกอ. เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการธนาคารหน่วยกิต ในระดับอุดมศึกษา 3.หลักเกณฑ์การเทียบโอน ผลการเรียน ระดับปริญญาเข้าสู้การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 4.ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา(ตามเอกสารแนบ) 1.เป็นแนวปฎิบัติในการดำเนินการธนาคารหน่วยกิตให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ 2.เป็นการระดับสมอง เพื่อให้ได้มาซึ่งสาขาวิชาที่ดำเนินการในระบบธนาคารหน่วยกิต าส่งผลในการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ตามมาตราฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 15/08/2556
การประชุมสัมมนาวิชาการด้านธุกิจและเสรษฐกิจครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 1.การประชุมสัมมนาวิชาการด้านธุกิจและเสรษฐกิจครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 2.ร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 1.การมีเครือข่ายวิจัยทั่วประเทศ 2.การจัดการด้านวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน AEC 3.การนำฐานข้อมูลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ