กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย์
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561รองคณบดีหรือรองผู้อำนวยการคณะวิทยาการจัดการดำรงตำแหน่ง
23/11/256523/11/2565รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการครบวาระ
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2559ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามThailand
ปริญญาโท2544บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตไม่ระบุมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2540ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยมหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล