กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ประเภทบุคลากร :  ข้าราชการ
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  รองศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561คณบดีสาขาวิชาการจัดการทั่วไปครบวาระ
16/12/256516/12/2568ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการสภาคณาจารย์และข้าราชการดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2546ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตประชากรและการพัฒนาประชากรและการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์Thailand
ปริญญาโท2537พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสถิติประยุกต์สถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์Thailand
ปริญญาตรี2532ศิลปศาสตรบัณฑิตการจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไปสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล