กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวธัญรดี บุญปัน
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดตำแหน่งสังกัดสถานะ
24/05/256124/05/2561ประธานโปรแกรมวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดำรงตำแหน่ง
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก - โฮมีโอพาธีย์-Thailand
ปริญญาโท2553นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2549ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
ไม่มีข้อมูล