กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นายประจักษ์ กึกก้อง
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2558ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์Communication ArtsมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาโท2549นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชThailand
ปริญญาตรี2543ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)นิเทศศาสตร์สถาบันราชภัฏมหาสารคามThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
เสวนาวิชาการระดับนานาชาติ -การนำเสนอวิวัฒนาการของโทรศัพท์ในประเทศญี่ปุ่น -นโยบายการจัดทำโทรศัพท์ดิจิตอล -สถานการเปลี่ยนแปลงของระบบโทรศัพท์ในประเทศยี่ปุ่น -การเปลี่ยนแปลงระบบโทรศัพท์ในประเทศไทย -พัมนาการเรียนรู้ -พัฒนาการเรียนการสอน -การพัมนาและจัดทำระบบโทรสัพท์ดิจิตอลในสถาบัน 15/08/2556