กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวอรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาโท2554รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรThailand
ปริญญาตรี2551ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
การประชุมนานาชาติ Social Quality in Asia: Moving From Concept to Practices (ACSQ Conference 2013) 1. การเดินทาง 2. ภาษาอังกฤษ 3. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด     
การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินสถานภาพของวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย (ระหว่าง พ.ศ.2540-ปัจจุบัน)1. การเดินทาง 2. ภาษาอังกฤษ 3. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดการประเมินสถานภาพของวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย (ระหว่าง พ.ศ.2540-ปัจจุบัน) 3 สาขา ประกอบด้วย 1) รัฐประศาสนศาสตร์ 2) การเมืองการปกครอง และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มตัวอย่าง11 แห่งที่เปิดสอนทั้ง ตรี-โท-เอก โดยสาขารัฐประศาสนศาสตร์ พยายามหาจุดเชื่อมโยงกัน ในแต่ละสถาบันก็มีชื่อที่แตกต่างกัน และในกลุ่มราชภัฏจะเปิดสอนสาขารัฐประศาสนศาสตร์มาก หลักการและเหตุลของหลักสูตร คือ การทำงานของภาครัฐจำเป็นต้องมีข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถ มีหลักธรรมาภิบาล จำนวนหน่วยกิต มี 3 ช่วง คือ 120-130 , 131-148 และ 79 หน่วยกิต ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา การคัดเลือกนักศึกษา ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำจะผ่านระบบรับตรงและ admissions ส่วนราชภัฏจะรับตรง(ที่คัดมาแล้ว, และเป็นนักเรียนในท้องถิ่น) การเรียนการสอน มีหลายปัจจัยที่ทำให้ไม่มีคุณภาพ คือ 1.ระดับคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนไม่ตรงสาขา 2.ภาระสอนมาก 3.เงินเดือนน้อย 4.ตำรามีน้อย (มีเพียง 29 รายการ) จึงทำให้ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต ที่นักศึกษาราชภัฏจะไม่ได้รับการพิจารณา ความอ่อนด้อยด้านภาษา ทราบถึงปัญหาของสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่จะต้องนำไปปรับปรุงอย่างเร่งด่วน1. สะท้อนประเด็นปัญหาถึงกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา จำนวนในการรับสมัคร 2. คุณภาพอาจารย์ 3. ประเมินหลักสูตร ประเมินความต้องการของ Demand 
ศึกษาดูงาน มรภ.บุรีรัมย์ และทัศนศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา1. สภาพอากาศร้อน 2. ระยะทางในการเดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ โดยมีการพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนการทำงานระหว่างกัน นครวัด นครธม กัมพูชา ได้ศึกษาวัฒนธรรม อารยธรรม ในสมัยขอม เปิดโลกทัศน์ มุมมองในการทำงาน 02/06/2556
โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน AUNQA และ EdPEx สู่การปฏิบัติทักษะด้านการประกัันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา เทคนิค/วิธีการเขียน SARการประกันคุณภาพในอนาคต ภายใต้กรอบเดียวกัน "AEC"   02/06/2556
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7 วิธีการวัดและประเมินผล การออกข้อสอบให้ไม่ง่ายหรือยากเกินไป ได้เรียนรู้วิธีการออกข้อสอบอยากให้จัดกิจกรรมในลักษณะแนวทางการออกข้อมูล02/06/2556
กิจกรรมสนับสนุนสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน เรียนรู้การจัดทำสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์  ดี ได้เรียนรู้เพิ่มเติม 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละโปรแกรมวิชา นำมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน เช่น กิจกรรมเพื่อนสอนเพื่อน แบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่ม ให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย โดยนักศึกษาต้องแสดงบทบาทเป็นผู้สอน มีการตั้งคำถาม เพื่อคำตอบกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน และทำเป็นรายงานส่งอยากให้จัดกิจกรรมด้านการวัดและประเมินผลการเรียน เช่น การตัดเกรด การออกข้อสอบ21/08/2556
กิจกรรมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) นวัตกรรม (Innovation) มีกิจกรรมจัดในวันเดียวกันหลายกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ตลอดเวลาเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ระดับหน่วยงาน จากบุคลากรในคณะ ศูนย์ สำนักต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำเสนอบนเวที 5 เรื่อง และนำเสนอโดยโปสเตอร์ 1 เรื่อง 1. การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน โดยผศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 2. โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการนาฏศิลป์ สำหรับเด็กและเยาวชน โดย อ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา และอ.อภิญญา แซ่ยั้ง 3. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการในรายวิชา ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ โดย อ.อนุสิษฐ์ พันธ์ุกล่ำ 4. ชุดทดลองการประยุกต์ใช้งาน PLC ช่วยสอน โดย อ.สมโภชน์ วงษ์เขียด 5. บูรณาการวิจัยกับการบริการวิชาการในกิจกรรมการเีรียนการสอน ในรายวิชาท้องถิ่นศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดย อ.ชูวิทย์ ไชยเบ้า มีประเด็นด้านการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ และผู้สอนยังไม่เคยได้จัดกิจกรรมในด้านนี้ จึงมีแนวคิดที่จะนำนักศึกษาในรายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย ที่สอนร่วมกับอาจารย์อีก 2 ท่าน ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ และวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง โดยทั้ง 3 วิชา จะมีเนื้อหาที่ตรงกัน โดยให้ผู้สอนทั้ง 3 ท่าน สอนในแนวคิดทฤษฎี ในประเด็นเรื่อง การปกครองไทยและสถานบันทางการเมือง และคัดเลือกนักศึกษาไปจัดกิจกรรมค่ายประชาธิปไตยในช่วงเดือนสิงหาคม 2556  
ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา(ร่าง)แผนกลุยทธ์บุคลากรติดภารกิจในภาคเช้า ประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลุยธ์ เหตุผล ที่มาที่ไป ในภาคบ่าย แยกกลุ่มตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ซึ่งตัวผู้สอนอยู่ในกลุ่มการเรียนการสอน ได้รับทราบแนวทางในการทบทวนแผนกลยุทธ์ ทราบถึงทิศทางในการพัฒนาองค์กร ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนในระดับคณะ และโปรแกรมวิชา ให้สอดคล้องในแต่ละประเด็นพันธกิจ  
โครงการประชุมวิชาการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย "การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บนเส้นทางมหาวิทยาลัยกับความรับผิดชอบต่อสังคม"สถานที่ในการจัดกิจกรรม ไกลจากมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางCSR Doing well by Doing good ทำดีก็ไปด้วยดี มหาวิทยาลัย = มห (ใหญ่) +วิทย (ความรู้) +อาลัย (แหล่ง) มีหน้าที่ 4 หน้าที่ หรือ 4 พันธิกจ และ 3 บทบาท คือ ตอบสนอง(ตลาด) , ชี้นำ, เตือนสติ ฉะนั้น ควรมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยฐานกาย ในเรื่องระเบียบวินัย ไปพร้อมกับฐานจิต คือ EQ เมื่อทั้ง 2 ฐาน พร้อม ก็จะทำให้นักศึกษาได้เกิดความคิด (ฐานความคิด) สามารถคิดเป็น คิดในสิ่งที่ถูก คิดเพื่อสังคม ก่อนที่จะคิดถึงตนเอง ถ่ายทอดแนวคิดให้กับนักศึกษา ให้มีจิตอาสาต่อผู้อื่น นำแนวคิดมาจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา   
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มุมมองการวัดคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ TQF สู่อาเซียนการเดินทางไกลการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในแต่ละประเทศ โดยมีมาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นประเทศในกลุ่มชั้นนำ นำมาปรับแนวทางการสอน โดยให้นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์ก่อนที่จะถามความหมาย