กลับไป
   
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - สกุล :  นางสาวตรรกพร สุขเกษม
ประเภทบุคลากร :  พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด/หน่วยงาน :  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งงาน :  อาจารย์
สถานะ :  ทำงานปกติ

  ประวัติการบริหาร  
ไม่มีข้อมูล
     
  ประวัติการศึกษา  
ระดับปีที่สำเร็จวุฒิการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาบันประเทศ
ปริญญาเอก2562ปรัชญาดุษฏีบัณฑิตปรัชญาดุษฏีบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมThailand
ปริญญาโท2554รัฐศาสตรมหาบัณฑิตรัฐศาสตรบัณฑิตรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
ปริญญาตรี2545ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงThailand
   
ผลงานทางวิชาการ

ไม่พบข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง


ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

ไม่มีข้อมูล

     
  รายงานการฝึกอบรม/ดูงาน  
หัวข้อปัญหา/อุปสรรคสรุปผลไฟล์แนบคาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ข้อเสนอแนะวันที่รายงาน
นิเทศศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน2แห่งดังนี้ 1.อบต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 2.อบต.คุยบ้านดอง อ.พรานกระต่าย จ.กพแพงเพชร 1.ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค์ในการฝึกงานของนศ.เพื่อนำมาใช้สำหรับปรับปรุงระบบการจักการศูนย์ฯต่อไป 2.ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต รปศ.เพื่อนำมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรรปศ. 15/08/2556
นิเทศศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2แห่งประกอบด้วย1.อบต.อ่างทอง อ.เมือง 2.อบต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1.ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเพื่อนำไปใช้สำหรับปรับปรุงระบบการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป 2.ได้ทราบถึงความต้องการผู้ใช้บัณฑิตรปศ.เพื่อนำไปใช้สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิตต่อไป 15/08/2556
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรม วิชารัฐประศาสตร์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 2. อบต. โค้งไผ่ อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กำแพงเพชร 1.ได้ทราบถึงอุปสรรค และปัญหาในฝึก ฯ ของ นศ. เมื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการศูนย์ฝึก ต่อไป 2. ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณทิตที่มีต่อบัณทิต รปศ. เมื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รปศ. ในคุณภาพบัณทิตต่อไป 15/08/2556
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรม วิชารัฐประศาสตร์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 2. อบต. โค้งไผ่ อ. ขาณุวรลักษณบุรี จ. กำแพงเพชร 1.ได้ทราบถึงอุปสรรค และปัญหาในฝึก ฯ ของ นศ. เมื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการจัดการศูนย์ฝึก ต่อไป 2. ได้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณทิตที่มีต่อบัณทิต รปศ. เมื่อนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รปศ. ในคุณภาพบัณทิตต่อไป 15/08/2556